Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www. glassgranat.pl oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Sprzedającym jest Alicja Granat, osoba prywatna i prowadzi działalność nierejestrową z siedzibą we Wrocławiu. 

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu i one obejmują Sprzedającego i wszystkich Klientów zamawiających i kupujących w sklepie internetowym www. glassgranat.pl 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

§ 1
Definicje

I.  Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

III.  Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

IV.  Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

V.  Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej.

VI.  Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

VII.  Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

VIII.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

IX.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

X.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

XI.  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 
Informacje o Produktach

I.  Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Alicji Granat i podlegają ochronie praw autorskich.

II.  Szklane produkty są wykonane ręcznie w ogniu palnika gazowego.

III.  Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie).

IV.  Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach wykonanych w ramach serii limitowanej konkretnego wzoru.

V.  Zdjęcia i prezentacja Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości, a jedynie mają charakter informacyjny.

VI.  Sprzedawca informuje, że Produkty (biżuteria) – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowane surowca – nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu ze środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami. Z uwagi na wykorzystywanie naturalnego materiału (drewna) sprzedawca przestrzega na kontakt z wodą . 

VII. Sprzedawca informuje, że Produkty (szkło użytkowe)  – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowane surowca – nie powinno narażać na kontakt chemiczny, nie powinno być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu ze środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami. 

VIII.  Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta (wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej), nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

§ 3
Zasady ogólne

I.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.glassgranat.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

II.  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

III.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

IV.  Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

V.  W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 4
Składanie zamówień

Aby dokonać zamówienia przez stronę internetową należy:

  • Wybrać produkt/produkty
  • Nacisnąć przycisk „dodaj do koszyka”
  • Przejść do zakładki „koszyk” 
  • Następnie wyświetli się „podsumowanie koszyka”: można je edytować dodając lub odejmować wybrane produkty oraz wybrać sposób wysyłki 
  • Kliknąć przycisk „przejść do kasy”
  • Wyświetli się formularz do uzupełnienia: niezbędny do zrealizowania zamówienia (dane kontaktowe, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz wpisaniu uwag do zamówienia.
  • Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych informacji należy kliknąć przycisk „kupuję i płacę”

I.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

II.  Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową i drogą mailową.

III.  Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

IV.  Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), na który Towar ma być wysłany.

V.  W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

VI.  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy. Dochodzi do zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedającym.

§ 5
Koszty wysyłki

I.  Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

II.  Towar jest dostarczany za pośrednictwem kurierów InPost do paczkomatów, Poczty Polskiej (na terenie Polski oraz zagranicą). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedającym. Darmowa przesyłka jest naliczana od 400 pln.

III. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej oraz w zakładce „dostawa i płatności”. Czas dostarczenia jest orientacyjny i możliwe jest opóźnienie dostarczenia zamówienia. 

§ 6
Płatności

I.  Formy dostawy produktów oraz sposoby płatności za zamówienie są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia.

II.  Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT i nie ma możliwości wystawienia Faktury VAT.

III.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić: tradycyjnym przelewem bankowym, płatnością metodą PayPal, płatnością Blik lub przy odbiorze osobistym gotówką.
 

§ 7 
Termin realizacji zamówienia

I.  Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 7 dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia wynosi  7 – 14 dni roboczych. W przypadku rozbudowanych i skomplikowanych instalacji termin realizacji może się dodatkowo wydłużyć (o takiej sytuacji Klient będzie każdorazowo informowany przez Sprzedawcę). 

II.  Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

III.  W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.

IV.  Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).

V.  Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).

VI.  Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

§ 8
Postanowienia końcowe

 I.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

II.  Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, RODO oraz pliki cookie można znaleźć w zakładce Polityka prywatności. Szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy, reklamacji i zwrotów można znaleźć s zakładce Reklamacje i zwroty